Regulamin główny

Regulamin obowiązuje od - 06.12.2023 r.

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. 
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://store.dakar.com/pl/strona-glowna prowadzonego przez „Etos” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298), przy ul. Bysewskiej 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178415, o numerze NIP: 5840303202, REGON: 192975787, o kapitale zakładowym w wysokości 55.055.102,00 złotych (wpłaconym w całości), będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1)  (zwaną dalej: „Sprzedawcą”), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe):
Dane teleadresowe:
„ETOS” S.A.
ul. Bysewska 23
80-298 Gdańsk,
Polska
Tel. +48585000829 lub +48585000825; od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 15.00
mail: dakar@diversesystem.com   

Dane teleadresowe na potrzeby składania ewentualnych reklamacji zamówień złożonych w sklepie internetowym:
„ETOS” S.A. z dopiskiem - REKLAMACJA diversesystem
ul. Bysewska 23
80-298 Gdańsk,
Polska
Tel. +48585000829 lub +48585000825; od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 15.00
mail: dakar@diversesystem.com  

§ 2. 
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego; rejestracji Konta Klienta osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, o której mowa powyżej może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Klienta. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli uzyska stosowną zgodę rodzica/opiekuna prawnego do korzystania ze Sklepu;

2.     Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst pierwotny Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

3.     Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, tj. dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.     Konto (dalej także jako: „Konto Klienta”) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać swoimi danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

5.      „Najniższa cena z 30 dni przed obniżką” - określenie wskazane przy Towarze lub Usłudze oznacza informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego Towaru lub Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Towaru lub Usługi albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub tej Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Towar lub dana Usługa oferowane są do sprzedaży w okresie krótszym niż
30 dni;

6.     Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej;

7.     Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

8.     Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;

9.     Sklep Internetowy (dalej także jako: „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://store.dakar.com/pl/strona-glowna, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

10.  Sklep Diverse – Sklep stacjonarny marki Diverse prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na jego rzecz;

11.  Strona – Sprzedawca lub Klient;

12.  Towar lub Towary – rzecz ruchoma / rzeczy ruchome z oferty Sprzedawcy w Sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

13.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Towar lub są Towary;

14.  Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

15.  Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827, z późn. zm.);

16.  Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów, sposób i miejsce ich dostawy oraz sposób zapłaty ceny, do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 3.
Obowiązki Stron

1.     Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

2.     Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3.     Jeżeli Klientem zawierającym Umowę Sprzedaży jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać mu Towar będący przedmiotem tej umowy, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4.
Zamówienia

1.     Informacje o Towarach i ich cenach zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.     Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (z wyjątkiem przypadków, kiedy z przyczyn technologicznych Sklep Internetowy nie jest dostępny) niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. Klient może dokonać rejestracji na stronie głównej Sklepu wybierając opcję "Zarejestruj się" lub w trakcie procesu składania Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia bez Rejestracji wymagane jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

3.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru, dodać Towar do koszyka i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4.     Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Złożenie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.     Z momentem złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 5.
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1.     Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT obliczony według stawki obowiązującej w momencie składania przez Klienta Zamówienia.

2.     Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy Towarów, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3.     Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich, przy czym Klient ma także wybór opcji odbioru osobistego zamówionego Towaru w wybranym Sklepie Diverse.

4.     Wszelkie opcje dostawy i płatności za dostawy są szczegółowo opisane w zakładce pod linkiem https://store.dakar.com/pl/sklep/dostawa-i-platnosc  

5.     Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a.     za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (udostępnianego przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068), dalej „przelewy24.pl” przelewem albo kartą kredytową/debetową, regulamin świadczenia usług płatniczych : https://www.przelewy24.pl/regulamin

b.     poprzez system płatności kodem BLIK, regulamin systemu płatności BLIK: https://blik.com/dokumentacja

c.      poprzez usługę Google Pay , warunki korzystania z usługi Google Pay: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=pl

d.     Paypal warunki korzystania z usługi PayPal https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/PL/pl/ua-121620.pdf

6.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu uiszczenia ceny za Zamówienie spośród sposobów, o których mowa w § 5 ust. 5 w punktach od a) do d), należność za Zamówienie winna zostać uiszczona w terminie trzech (3) godzin od momentu złożenia danego Zamówienia. Przez uiszczenie należności rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy albo otrzymanie przez Sprzedawcę stosownego potwierdzenia od operatora płatności. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie to zostanie automatycznie anulowane. Dokonanie Zamówienia wymagało będzie jego ponownego złożenia zależnie jednak od dostępności Towarów.

7.     Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) za pośrednictwem serwisu opisanego w ust. 5 lit. a), b), c), d), wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy

8.     W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Firma Kurierska zwróci przesyłkę Sprzedawcy (po najpóźniej 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta Sprzedawca może wezwać Klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

9.     Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient żąda i wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury na wskazane przez siebie dane jako dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy sprzedaży. Równocześnie, Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia (w przypadku Zamówienia bez Rejestracji) adres e-mailowy.

10.  W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, w szczególności w związku z brakiem danego Towaru w magazynie Sprzedawcy lub stwierdzeniem posiadania przez dany Towar niewskazanych Klientowi wad fizycznych, Klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości elektronicznej, a Zamówienie zostanie odpowiednio – w całości lub w części anulowane. W sytuacji, gdy Klient dokonał zapłaty za to Zamówienie, środki pieniężne w zakresie, w którym Zamówienie nie zostanie zrealizowane, niezwłocznie zostaną mu zwrócone poprzez ten sam co dokonany przez niego sposób płatności.

 

Odbiór Towaru

11.   Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

a.     uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b.      niekompletności przesyłki,

c.      niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

12.  Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość, a gdy w momencie odbierania zamówienia opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt do Działu Obsługi Klienta, telefonicznie (58-5000829 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00) lub mailowo (dakar@diversesystem.com). Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

13.  Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

14.  Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi.

15.  W każdym przypadku informowania przez Sprzedawcę o obniżeniu ceny Towaru lub Usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się na karcie danego Towaru lub Usługi poprzez użycie sformułowania „Najniższa cena z 30 dni przed obniżką” również informację o najniższej cenie brutto tego Towaru lub tej Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar lub dana Usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji oobniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru lub tej Usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub tej Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki („Najniższa cena z 30 dni przed obniżką”).

§ 6
Promocje

Sprzedawca może prowadzić w Sklepie okresowe akcje promocyjne (dalej jako: „Promocje”). Zasady Promocji są uregulowane w odrębnym https://store.dakar.com/pl/sklep/regulaminy-promocji . W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu Promocji. 

 

§ 7
Uprawnienie Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1.     Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży w posiadanie przez odpowiednio - Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy dakar@diversesystem.com bądź adres korespondencyjny Sprzedawcy „ETOS” S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk.

2.     Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4.     Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.     Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają również prawo do zwrotu zakupionych produktów w Sklepie Internetowym, w każdym Sklepie Diverse na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obowiązki Konsumenta

6.     Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 

7.     Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania/zwrotu Towaru w Sklepie Diverse). W przypadku zwrotu Towaru w formie wysyłki Towar należy zwrócić na adres „ETOS” S.A. - Sklep internetowy
ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk, Polska. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

8.     Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
Obowiązki Sprzedawcy

9.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta , może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej przy danym Zamówieniu. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.  Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego tytułu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. kosztów dostarczenia do niego rzeczy, jeśli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstąpił od umowy jedynie w części, a zamówienie Towaru w zakresie którego Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstępuje od Umowy sprzedaży nie wpływało na wysokość kosztów dostawy dla całego Zamówienia. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstąpił od umowy jedynie w części, a zamówienie Towaru w zakresie którego Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstępuje od Umowy sprzedaży wpływało na koszty dostawy to Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić tę część kosztów dostawy Towarów do Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, która była związana z objęciem nią danego Towaru. 

11.  Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

12.  Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

f) której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności dotyczy to Towaru w postaci bielizny

13. W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu Konsumenta i nieposiadających statusu Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8
Reklamacje

1.     Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2.     W zakresie w jakim Klientem nie jest Konsument do odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.     Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach Rozdziału 5a Ustawy.

4.     Sprzedawca odpowiedzialny jest wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

5.     Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. Podstawą przyjęcia reklamacji jest każdy dowód, w tym w szczególności dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

6.     Reklamację można złożyć w każdym Sklepie Diverse, których lista jest dostępna pod linkiem https://www.diversesystem.com/znajdz-sklep.html  lub wysłać na adres: ETOS S.A, ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem: Reklamacja diversesystem.com. Przy składaniu reklamacji sugerujemy skorzystanie z formularza dostępnego pod linkiem https://store.dakar.com/pl/dla-ciebie/reklamacje  .

7.     Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument/Klient na prawach konsumenta może:

a.     żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

b.     żądać usunięcia wady; albo

c.      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. a) lub b) oraz w przypadku gdy brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo iż Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

8.     W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt Sprzedawcy.

9.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia mu reklamowanego Towaru. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Kupujący zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest niezasadna Sprzedawca zwraca reklamowany Towar wraz z odpowiedzią na reklamację.

10.  Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem 01.12.2023 r. stosuje się postanowienia § 8 Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w wersji Regulaminu: https://store.dakar.com/pl/sklep/regulamin  

 

§ 9
Pozostałe prawa i obowiązki

1.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze Sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

2.     Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

3.     Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

4.     Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5.     Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, ewentualnie zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych. Wezwanie Klienta nie jest wymagane, jeśli jego działanie narusza przepisy obowiązującego prawa.

6.     Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
(z wyłączeniem Reklamacji, o których mowa w § 8 Regulaminu), w szczególności związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Sklepu można składać dakar@diversesystem.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. W treści reklamacji należy określić jej przedmiot i wskazać niezbędne dane kontaktowe umożliwiające udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Sprzedawcy. Termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach, o czym Sprzedawca poinformuje wnoszącego reklamację.

7.     Sprzedawca umożliwia w każdym ze Sklepów Diverse przyjęcie do udostępnionego pojemnika zużytych baterii przenośnych zakupionych w Sklepie Internetowym (w tym łącznie z Towarem, w którym są używane).

§ 10
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1.     Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
a) przedstawienie Towaru dostępnego w Sklepie,
b) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
c) możliwość korzystania z Konta Klienta,

2.     Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3.     Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4.     Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

5.     Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

6.     W ramach korzystania ze Sklepu internetowego Klient zobowiązany jest nie dostarczać i nie przekazywać treści o charakterze bezprawnych oraz korzystać z funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

§ 11
Rozstrzyganie sporów

1.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.     Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w sprawie ze Sprzedawcą. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, m.in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumenta lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.     Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z serwisu internetowego systemu rozstrzygania sposób konsumenckich drogą elektroniczną (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców posiadających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12
Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje postanowienie § 1 Regulaminu.

2.     Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@etos.pl 

3.     Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

4.     Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Klienta z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5.     W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6.     Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

8.     Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom realizującym płatności bezgotówkowe na rzecz Administratora, podmiotom zawierającym z Klientem umowę pożyczki konsumenckiej przeznaczoną na zakup Towarów, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

9.     Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

10.  W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

11.  Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

12.  Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w https://store.dakar.com/pl/sklep/polityka-prywatnosci

13.  Dane osobowe będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu w celu realizacji usług związanych z realizacją umowy oraz marketingu bezpośredniego. Skutkiem takiego przetwarzania może być wysyłanie kontekstowej reklamy oraz udostępnianie informacji na temat historii zakupów a także zbieranie informacji niezbędnych do realizacji płatności

 

§ 13
Postanowienia końcowe

1.     Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.     Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4.     O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów drogą mailową z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu wejdą w życie z upływem tego terminu. W przypadku akceptacji zmian Regulaminu nie jest wymagane podejmowanie przez Klienta dodatkowych czynności. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia i Klient proszony będzie o przesłanie oświadczenia w tym zakresie na adres dakar@diversesystem.com Z momentem otrzymania oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu Sprzedawca usunie posiadane przez Klienta Konto w sklepie internetowym https://diversesystem.com/. O usunięciu Konta Klient zostanie poinformowany w osobnej wiadomości. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

do pobrania:

WORD
PDF

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

Dane teleadresowe:
ETOS S.A.
ul. Bysewska 23
80-298 Gdańsk,
Polska
Tel. +48585000829 lub +48585000825; od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 15.00
mail: sklep@diversesystem.com

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

 

 

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta/firma Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer Telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres mailowy konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer konta: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

Dodatkowy komentarz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta /Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).