Regulamin

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://store.dakar.com prowadzonego przez Etos Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298), przy ul. Bysewskiej 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178415, o numerze NIP: 5840303202, REGON: 192975787, o kapitale zakładowym w wysokości 55.055.102,00 złotych (wpłaconym w całości), (zwaną dalej Sprzedawcą), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe):
Dane teleadresowe:
ETOS S.A.
ul. Bysewska 23
80-298 Gdańsk,
Polska
Tel. +48585000829 lub +48585000825; od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 15.00
mail: sklep@diversesystem.com  

Dane teleadresowe na potrzeby składania ewentualnych reklamacji zamówień złożonych w sklepie internetowym:
ETOS S.A. z dopiskiem - REKLAMACJA diversesystem
ul. Bysewska 23
80-298 Gdańsk,
Polska
Tel. +48585000829 lub +48585000825; od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 15.00
mail: sklep@diversesystem.com

§ 2 
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego; rejestracji osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, o której mowa powyżej może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Klienta;
2. Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tj. dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.diversesystem.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7. Sklep Dakar – Sklep stacjonarny marki Dakar prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na jego rzecz;
8. Strona – Sprzedawca lub Klient;
9. Towar – rzecz ruchoma z oferty Sprzedawcy w Sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
11. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13. Zamówienie – zamówienie złożone poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty Sprzedawcy w Sklepie Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3
Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4
Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. Klient może dokonać rejestracji na stronie głównej Sklepu wybierając opcję "LOGOWANIE" lub w trakcie procesu składania Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia bez Rejestracji wymagane jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru, dodać Towar do koszyka i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Złożenie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Z momentem złożenia Zamówienia dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich, przy czym Klient ma także wybór opcji odbioru osobistego zamówionego Towaru w wybranym Sklepie Diverse.
4. Wszelkie opcje dostawy i płatności są szczegółowo opisane w zakładce pod linkiem https://dakr.diverse.pl/pl/sklep/dostawa-i-platnosc
5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
b) za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (udostępnianego przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068), dalej „przelewy24.pl” przelewem albo kartą kredytową/debetową;
c) za pośrednictwem serwisu imoje ( udostąpnionego przez ING Bank Śląski, ul. Sokolskiej 34, 40-084 Katowice; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 6340135475). 
d) poprzez finansowanie udzielone Klientowi przez Twisto Polska Sp. z o.o. , ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970), na zasadach umowy pożyczki konsumenckiej przeznaczonej na zakup Towarów (kredyt wiązany) zawartej pomiędzy Klientem a Twisto Polska Sp. z o.o.,
e) poprzez finansowanie udzielone Klientowi przez Revo Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000655200, NIP: 5252691673, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, na zasadach umowy pożyczki konsumenckiej przeznaczonej na zakup Towarów (kredyt wiązany) zawartej pomiędzy Klientem a Revo Technologies sp. z o.o.
6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu uiszczenia ceny za Zamówienie spośród sposobów o których mowa w § 5 ust. 5 w punktach od b) do e), należność za Zamówienie winna zostać uiszczona w terminie trzech (3) godzin od momentu złożenia danego Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie to zostanie automatycznie anulowane. Dokonanie Zamówienia wymagało będzie jego ponownego złożenia zależnie jednak od dostępności Towarów.
7. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) za pośrednictwem serwisu opisanego w ust. 5 lit. c), d), e), f) wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Firma Kurierska zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po najpóźniej 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta Sprzedawca może wezwać Klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.
9. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient żąda i wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury na wskazane przez siebie dane jako dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy sprzedaży. Równocześnie, Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia (w przypadku Zamówienia bez Rejestracji) adres e-mailowy.
10. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, w szczególności w związku z brakiem danego Towaru w magazynie Sprzedawcy lub stwierdzeniem posiadania przez dany Towar niewskazanych Klientowi wad fizycznych, Klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości elektronicznej. W sytuacji, gdy Klient dokonał zapłaty za to Zamówienie, środki pieniężne w zakresie w którym Zamówienie nie zostanie zrealizowane, niezwłocznie zostaną mu zwrócone poprzez ten sam co dokonany przez niego sposób płatności.
Odbiór Towaru
11. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
12. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość, a gdy w momencie odbierania zamówienia opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt do Działu Obsługi Klienta, telefonicznie (58-5000829 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00) lub mailowo (sklep@diversesystem.com). Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
13. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
14. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi.

§ 6
Promocje

1. Sprzedawca może prowadzić w Sklepie okresowe akcje promocyjne. Zasady promocji są uregulowane w odrębnym Regulaminie Promocji. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu Promocji. 

§ 7
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy sklep@diversesystem.com bądź adres korespondencyjny Sprzedawcy ETOS S.A. ul. Bysewska 23,  80-298 Gdańsk .
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Konsument ma również prawo do zwrotu zakupionych produktów w Sklepie Internetowym, w każdym salonie Diverse na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązki Konsumenta
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
Obowiązki Sprzedawcy
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej przy danym Zamówieniu. 
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego tytułu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostarczenia do niego rzeczy, jeśli Konsument odstąpił od umowy jedynie w części, a zamówienie Towaru w zakresie którego Konsument odstępuje od Umowy sprzedaży nie wpływało na wysokość kosztów dostawy dla całego Zamówienia. W przypadku, gdy Konsument odstąpił od umowy jedynie w części, a zamówienie Towaru w zakresie którego Konsument odstępuje od Umowy sprzedaży wpływało na koszty dostawy to Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić tę część kosztów dostawy Towarów do Konsumenta, która była związana z objęciem nią danego Towaru. 
12. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży 
14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e)   zawartej w drodze aukcji publicznej.
15. W przypadku pozostałych Klientów, nie posiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki, przy czym nie dotyczy to umów zawieranych Konsumentami.
4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. Podstawą przyjęcia reklamacji jest każdy dowód, w tym w szczególności dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
5. Reklamację można złożyć w każdym Sklepie Diverse, których lista jest dostępna pod linkiem https://dakr.diverse.pl/pl/o-firmie/nasze-sklepy lub wysłać na adres: ETOS S.A, ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem : Reklamacja store.dakar.com . Przy składaniu reklamacji sugerujemy skorzystanie z formularza dostępnego pod linkiem https://dakr.diverse.pl/pl/sklep/druk-reklamacji
6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
b) żądać usunięcia wady; albo
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. a) lub b).
Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Sprzedający. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy zostanie zwrócony Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Kupujący zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

§ 9
Pozostałe prawa i obowiązki

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, ewentualnie zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych. Wezwanie Klienta nie jest wymagane, jeśli jego działanie narusza przepisy obowiązującego prawa.
6. Sprzedawca umożliwia w każdym ze Sklepów Diverse przyjęcie do udostępnionego pojemnika zużytych baterii przenośnych zakupionych w Sklepie Internetowym (w tym łącznie z Towarem, w którym są używane).

§ 10
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
a) przedstawienie oferty Sklepu,
b) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
c) możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 11
Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje postanowienie § 1 Regulaminu.
2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@etos.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
4. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Klienta z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
5. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
8. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom realizującym płatności bezgotówkowe na rzecz Administratora, podmiotom zawierającym z Klientem umowę pożyczki konsumenckiej przeznaczoną na zakup Towarów, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
9. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
10. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
11. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
12. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności
13.Dane osobowe będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu w celu realizacji usług związanych z realizacją umowy oraz marketingu bezpośredniego. Skutkiem takiego przetwarzania może być wysyłanie kontekstowej reklamy oraz udostępnianie informacji na temat historii zakupów a także zbieranie informacji niezbędnych do realizacji płatności

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

Dane teleadresowe:
ETOS S.A.
ul. Bysewska 23
80-298 Gdańsk,
Polska
Tel. +48585000829 lub +48585000825; od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 15.00
mail: sklep@diversesystem.com

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

 

 

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer Telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres mailowy konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer konta: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

Dodatkowy komentarz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).